PDA

Shiko Verzionin e Plotë : Kur´an dhe TefsirFaqet : [1] 2

 1. Shkëndija të sures “Asr”...​
 2. Kur’ani zbulon natyrën e izraelitëve
 3. Kerkoj Tematikat dhe hadithet per suren el Vakia
 4. Paprekshmëria e tekstit të Kuranit Famëlartë
 5. Si të bëhesh përsonalitet Kur’anor?
 6. Por mund që ju ta urreni një send...
 7. Meditime në suren Tekathur
 8. Vlera e Kur’anit dhe mësimit të tij
 9. Komente të bukura mbi suren El-Maun‏
 10. Ajetet ku përmendet Durimi në Kuranin Famëlartë
 11. Vlera e leximit të Kur'anit fisnik
 12. Arsyeja pse disa ujëra janë të palundrueshme (fakte të përmendura në Kur'an)
 13. Ambienti i Kur’anit
 14. Këshilla nga Krijuesi ynë! Ajete të zgjedhura!
 15. Kaptina Shems
 16. Surja 1,El-Fatiha)
 17. Kur'ani, pranverë e zemrës sime...
 18. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 80 – 82
 19. Tefsiri i sures Kehf
 20. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 75 – 79
 21. Zilia e egër
 22. Mrekullitë e Kur’anit
 23. Çfarë Thonë Shkenctarët Për Kur`anin
 24. Xhuzet e Kur'anit
 25. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 84 - 85
 26. Një nga kopjet e Kuranit më të vjetër në botë!
 27. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 81- 82
 28. Tefsiri i sures El Bekare – Ajeti 83
 29. Përkthyesi i parë i Kuranit në gjuhën shqipe
 30. Vlerat hyjnore të burrit dhe gruas
 31. Nevoja e njerëzve për Pejgamberë
 32. Njohuri të përgjithshme rreth Kur'anit
 33. Në pragun e kaptinës Nur- Dritë
 34. Të drejtat e fëmijëve
 35. Në saje të sures “Ikra”
 36. Tefsiri i ajetit: All-llahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre
 37. Tefsiri i ajetul kursis (tespidoves)
 38. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 79-80
 39. Tefsiri i sures El Bekare – Ajeti 78
 40. Lidhja farefisnore, urë mes familjeve
 41. Mrekullia e përhershme
 42. Shtatë dobi nga fjala e All-llahut
 43. Suretu el- Enam
 44. Sure en-Nisa
 45. Sure El-Maide
 46. Suretu Ibrahim
 47. Sure el-Munafikunë
 48. Komenti i Kaptinës El-Fatiha
 49. Sure el-Mulk
 50. Sure el-Muzzemmil
 51. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 75 – 77
 52. Është Kur’ani i besueshëm?
 53. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 67 – 74
 54. Kërkimi i udhëzimit me Kuran
 55. O Ti që i rrotullon zemrat, ma përforco zemrën në fenë Tënde
 56. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 62 – 66
 57. dαllιмι мeѕ dëɢjιмιт тë ĸυr'αɴιт ... dнe dëɢjιмιт тë мelodιve тë ѕнejтαɴιт !!!.
 58. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 58 – 61
 59. Ndëgjoni dhe lexoni fjalën e Allahut subhanehu ue teala- Surën Er-Rrahman, me shkronja latine.
 60. 20 suret e fundit të Kur'anit, me shkronja latine.
 61. Komentimi i ajetit 15 nga sure "En Nisa".
 62. Komentimi i ajetit 32 nga surja "El Isra". El Kurtubiu dhe Abdurrahman Es Sadi (Allahu i mëshiroftë!)
 63. Komentimi i ajetit 30 nga sure "En Nur"
 64. Komentimi i ajeteve 1-7 nga surja "El Mu'minun"
 65. Komentimi i ajetit 151 nga surja "El Enam"
 66. Komentimi i ajetit 22 nga sure "En Nisa". Ibën Kethiri
 67. Mos u largo nga Kur’ani !
 68. Sureja El-Bekare me shkronja latine.
 69. Hutimi pas dynjasë (Koment i sures Tekathur)
 70. Allahu këshillon besimtarët dhe njerëzit ! (ajete të zgjedhura)
 71. Bota shtazore në kur’anin famëlartë
 72. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 49 – 57
 73. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 44 – 48
 74. Krijimtaria e Allahut ! (ajete të zgjedhura)
 75. Qëllimi i Allahut me të Dërguarit (ajete të zgjedhura)
 76. Njëshmëria e Allahut (Zoti 1) (ajete të zgjedhura)
 77. Shpallja e Kuranit dhe librave të mëhershëm ! (ajete të zgjedhura)
 78. Mbinatyrshmëria e Kur’anit
 79. Çudirat e Kur’anit – Barazia
 80. Kura'ni Fisnik - përkthimet e domethënieve në gjuhën shqipe
 81. Kurani Fisnik në 10 DVD me përkthim të plotë shqip
 82. Koha, begati apo ndëshkim
 83. Fitorja e sigurt është përkrahja e Allahut
 84. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 40 – 43
 85. Zhvillimi i embrionit njerëzor
 86. Themeli bazor në Kur`an
 87. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 35 – 39
 88. Surja El-Kehf në gjuhën arabe, por me shkronja latine
 89. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 30 – 34
 90. Rruga per ne kulm
 91. Kurani dhe zhvillimi i embrionit njerëzor!
 92. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 28 – 29
 93. Llojet e zemrave në Kuran
 94. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 26 -27
 95. Pederastia është mëkati më i shëmtuar
 96. Kur'ani i Madhërueshëm
 97. Proporcioni i shiut
 98. Gjërat e mira janë hallall, ndërsa të këqijat haram
 99. Sureja 96 Al-'Alak (Mos te debatojm per fjalen Lexo)
 100. Heshtja ndaj mëkateve
 101. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 23 – 24
 102. 5 ajete kuranore per motrat dhe vllezire
 103. Vallë, a nuk doni ju që t’ju falë Allahu?
 104. “Ju keni fenë tuaj, e unë kam fenë time!”
 105. Zilia ndërmjet lavdërimit dhe qortimit
 106. Mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut
 107. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 21 – 22
 108. Porosi nga Krijuesi yt ! (ajete të zgjedhura)
 109. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 17 – 20
 110. Surja En Nur dhe roli i saj në ndërtimin e familjes muslimane
 111. Vdekja e mirë për njerëzit e mirë
 112. Tefsiri i sures El Bekare – Ajeti 16
 113. Thirrjet e të Gjithëmëshirshmit drejtuar besimtarëve
 114. Me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi
 115. Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij
 116. Nga misteret e zbuluara nga Kurani lidhur me me retë në qiell, thellësit e detërave dhe oqeaneve etj
 117. Kërkimi i udhëzimit me Kuran
 118. A mban njeriu fajin e tjetrit?
 119. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 14 -15
 120. Teoria e rastësisë së krijimit dhe ndërgjegjja njerëzore
 121. Programi me Kur'anin
 122. Allahu i favorizoi disa prej jush mbi disa të tjerë në furnizim
 123. Konflikti dhe lidhja duale me njeriun dhe Zotin
 124. Komenti i pjesës “për atë që ka mundësi”
 125. Udhëzimi në Kuranin Fisnik
 126. Unë jam afër, u përgjigjem lutjeve të lutësit
 127. Tefsiri i sures El Bekare – Ajeti 13
 128. Mrekullia e Krijuesit - Milingonat flasin
 129. Shpëtojeni veten dhe familjen tuaj
 130. Vëllezërit e Jusufit dhe numri i yjeve
 131. Tefsiri i sures El Bekare - Ajetet 11 – 12
 132. Islami i mbron muslimanët nga morali i keq luftarak
 133. Ne nuk të kërkojmë ty furnizim
 134. Nga mrekullia numerike në Kuran
 135. Duan t’u bëjnë më mirë mërgimtarëve sesa vetes
 136. Kurani mahnit shkencën
 137. Si ishin raportet e selefit me Kuranin në Ramazan?
 138. Musai a.s. dhe Faraoni
 139. A jeni të kënaqur me jetën e kësaj bote, në vend të së amshueshmes?!
 140. Allahu krahason shembullin e dy njerëzve
 141. Çfarë thotë Kurani për diturinë?
 142. Juve feja juaj, mua e imja!
 143. Fillimi i shkencave të Kuranit në kohën e Profetit dhe sahabëve
 144. Bota e Engjujve/Melekeve
 145. Çfarë thotë Kurani për dëshmitarin?
 146. Mrekullia kur’anore përkitazi me pleqërinë e thellë dhe moshën e shtyrë
 147. Mësime nga Surja Jusuf
 148. Që njerëzit të veprojnë drejt
 149. Çfarë thotë Kurani për Ademin alejhi selam?
 150. Ajetet që flasin për risitë në fe.
 151. Disa mrekulli të Kur’anit
 152. Tefsiri i sures El Bekare - Ajetet 8 - 10
 153. Shpresa e rrejshme - armë e shejtanit
 154. Çfarë thotë Kurani për hipokritët
 155. Të shpëtuarit në Kuran
 156. Shkrimi i Kuranit në mënyrën më të përsosur
 157. Populli im e braktisi këtë Kuran
 158. Koment i Sures Kasas
 159. Kur do të arrijë ndihma e Allahut?!
 160. Çfarë thotë Kurani për të fshehtën (gajbin)?
 161. Kush i ndërtoi Piramidat e Egjiptit?
 162. Mrekullia e Kur’anit
 163. Virtytet e Kuranit
 164. Koment për ajetin e dritës
 165. Normat e bashkëveprimit mes gjinive
 166. T’i mbajnë gjynahet e veta… si dhe pjesën e gjynaheve të atyre që i çuan në humbje
 167. Tefsiri i sures El Bekare - Ajetet 6 - 7
 168. Ju këshillon që të merrni mësim
 169. Përshkrimi i Kuranit për veten
 170. Përmbledhje e të gjitha ajeteve të Kur´anit që fillojnë me: S'ka dyshim...
 171. Planeti Toke
 172. Ndëshkimi i bletës së dehur – dëshmi Kur’anore
 173. Mos u ligështoni dhe mos u pikëlloni!
 174. Ajete që flasin për xhenetin
 175. “Lexo! Zoti yt është bujari më i madh”
 176. El-Hadi (Udhëzuesi
 177. Keqbërësit në Kuran
 178. Nëntë shenja të qarta
 179. Komentimi i ajetit “Dhe rrini në shtëpitë tuaja” (El Ahzab, 33)
 180. Denimi i atyre qe tallen me Islamin
 181. Tefsiri i sures El Bekare
 182. A përmban Kur'ani kundërthënie?
 183. Informacionet e sakta historike në Kur'an
 184. # Profecitë e përmbushura Kur'anore
 185. A është Kur'ani Fjalë e Zotit?
 186. Me durim drejt parajsës
 187. Vertet All-llahu i Madheruar do te thote Diten e Kijametit
 188. S'ka detyrim në fe
 189. 75. Kijame
 190. A i urdhëroni njerëzit që të bëjnë të mira e veten po e harroni?
 191. Shtatë këshilla për përmirësimin e relacionit me Kur’anin
 192. Është krenari të jesh Hafëz
 193. Fitoreja dhe tre jo- të
 194. Komentimi i sures El Fatiha
 195. Sureja Gafir
 196. Kur'ani fisnik – margaritari i librave hyjnorë
 197. Një shembull nga Kur'ani për paranë dhe pasurinë
 198. Vlera e leximit të Kur'anit fisnik
 199. Riprodhimi njerëzor në Kur'an
 200. "Dhe kur detet të shpërthehen (ose të thahen)". (El-Infitar: 3).
 201. “Mua më shpërblen vetëm Allahu”
 202. Dhjetë Urdhërat në Kur’an
 203. Surja Fatiha dhe lumturia e njeriut...Shkoqitur nga el-Feuaid i Ibn el-Kajjim
 204. Fshehtësia e egzistencës
 205. Tefsiri i Selefëve lidhur me vulosjen e zemrave
 206. Islami,fe të cilën Allahu e ka zgjedhur për robërit e Vet
 207. Të varfërve (që nuk kanë fare pasuri)
 208. Fillimi i shkencave të Kuranit dhe evoluimi i tyre
 209. A nuk po mendoni ....
 210. Kërkimi i diturisë - rruga për në xhenet
 211. Qëllimi i krjimit
 212. Lekura eshte ajo qe ndjen dhembjen e jo i gjithe trupi
 213. Gjuha e Kuranit
 214. Rregullat e nunit sakin (të pavokalizuar) dhe tenvinit
 215. Rëndësia e mësimit të Kuranit
 216. Hyrje në shkencën e texhvidit
 217. Surja e sinqeritetit-Ihlas
 218. Kujdesu për kohën tënde
 219. Shiu dhe shkaqet e rënies së tij
 220. Shërimi me Kur`an !
 221. Shkallët e ndalesave
 222. Orbitat
 223. Porosia e Uthmanit drejtuar komisionit të kopjimit të Kuranit
 224. Disa aspekte të mrekullive të Kuranit
 225. Porosi kuranore
 226. Dita e dëshpërimit?
 227. Sprovat dhe kaptina KEHF
 228. Shkaqet e ndihmesës kundër armiqve
 229. Komenti i ajetit: ''Ai është që jua bëri juve tokën të përshtatshme''
 230. A i ka barazuar Kur'ani të gjitha fetë
 231. Rregulla të arta për hifz të Kuranit
 232. Sinqeriteti - El-Ihlas
 233. Betohem ne diten e kijametit
 234. Materia dhe atomi ne gjithesi
 235. Urtesia e shpalljes se Kur’anit pjese pjese
 236. Shkenca reale vërtetuese e fjalëve kuranore
 237. Disa lutje nga Kur'ani Kerim
 238. Iblisi është Xhin e jo Melek!
 239. Evliatë – të dashurit e Allahut xh.sh.
 240. Kurs per mesimin e kuranit
 241. Vlera e leximit të Kuranit
 242. Argumente nga Kur'ani
 243. Ligji i Kauzalitetit në Gjithësi
 244. Kurani dhe sjellja jone ndaj tij
 245. Vlera e Kuranit
 246. Komentim i Akidetul-Uesitije
 247. Komentimi i kaptinës El-Kafirun
 248. Kerkojme argumente...!
 249. Duke Drejtuar Rekordin: Mrekullia e Shkences Islame
 250. Shpjegim i ajeteve Furkan