PDA

Shiko Verzionin e Plotë : Kur´an dhe TefsirFaqet : [1] 2

 1. Kerkoj Tematikat dhe hadithet per suren el Vakia
 2. Paprekshmëria e tekstit të Kuranit Famëlartë
 3. Si të bëhesh përsonalitet Kur’anor?
 4. Por mund që ju ta urreni një send...
 5. Meditime në suren Tekathur
 6. Vlera e Kur’anit dhe mësimit të tij
 7. Komente të bukura mbi suren El-Maun‏
 8. Ajetet ku përmendet Durimi në Kuranin Famëlartë
 9. Vlera e leximit të Kur'anit fisnik
 10. Arsyeja pse disa ujëra janë të palundrueshme (fakte të përmendura në Kur'an)
 11. Ambienti i Kur’anit
 12. Këshilla nga Krijuesi ynë! Ajete të zgjedhura!
 13. Kaptina Shems
 14. Surja 1,El-Fatiha)
 15. Kur'ani, pranverë e zemrës sime...
 16. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 80 – 82
 17. Tefsiri i sures Kehf
 18. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 75 – 79
 19. Zilia e egër
 20. Mrekullitë e Kur’anit
 21. Çfarë Thonë Shkenctarët Për Kur`anin
 22. Xhuzet e Kur'anit
 23. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 84 - 85
 24. Një nga kopjet e Kuranit më të vjetër në botë!
 25. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 81- 82
 26. Tefsiri i sures El Bekare – Ajeti 83
 27. Përkthyesi i parë i Kuranit në gjuhën shqipe
 28. Vlerat hyjnore të burrit dhe gruas
 29. Nevoja e njerëzve për Pejgamberë
 30. Njohuri të përgjithshme rreth Kur'anit
 31. Në pragun e kaptinës Nur- Dritë
 32. Të drejtat e fëmijëve
 33. Në saje të sures “Ikra”
 34. Tefsiri i ajetit: All-llahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre
 35. Tefsiri i ajetul kursis (tespidoves)
 36. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 79-80
 37. Tefsiri i sures El Bekare – Ajeti 78
 38. Lidhja farefisnore, urë mes familjeve
 39. Mrekullia e përhershme
 40. Shtatë dobi nga fjala e All-llahut
 41. Suretu el- Enam
 42. Sure en-Nisa
 43. Sure El-Maide
 44. Suretu Ibrahim
 45. Sure el-Munafikunë
 46. Komenti i Kaptinës El-Fatiha
 47. Sure el-Mulk
 48. Sure el-Muzzemmil
 49. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 75 – 77
 50. Është Kur’ani i besueshëm?
 51. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 67 – 74
 52. Kërkimi i udhëzimit me Kuran
 53. O Ti që i rrotullon zemrat, ma përforco zemrën në fenë Tënde
 54. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 62 – 66
 55. dαllιмι мeѕ dëɢjιмιт тë ĸυr'αɴιт ... dнe dëɢjιмιт тë мelodιve тë ѕнejтαɴιт !!!.
 56. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 58 – 61
 57. Ndëgjoni dhe lexoni fjalën e Allahut subhanehu ue teala- Surën Er-Rrahman, me shkronja latine.
 58. 20 suret e fundit të Kur'anit, me shkronja latine.
 59. Komentimi i ajetit 15 nga sure "En Nisa".
 60. Komentimi i ajetit 32 nga surja "El Isra". El Kurtubiu dhe Abdurrahman Es Sadi (Allahu i mëshiroftë!)
 61. Komentimi i ajetit 30 nga sure "En Nur"
 62. Komentimi i ajeteve 1-7 nga surja "El Mu'minun"
 63. Komentimi i ajetit 151 nga surja "El Enam"
 64. Komentimi i ajetit 22 nga sure "En Nisa". Ibën Kethiri
 65. Mos u largo nga Kur’ani !
 66. Sureja El-Bekare me shkronja latine.
 67. Hutimi pas dynjasë (Koment i sures Tekathur)
 68. Allahu këshillon besimtarët dhe njerëzit ! (ajete të zgjedhura)
 69. Bota shtazore në kur’anin famëlartë
 70. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 49 – 57
 71. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 44 – 48
 72. Krijimtaria e Allahut ! (ajete të zgjedhura)
 73. Qëllimi i Allahut me të Dërguarit (ajete të zgjedhura)
 74. Njëshmëria e Allahut (Zoti 1) (ajete të zgjedhura)
 75. Shpallja e Kuranit dhe librave të mëhershëm ! (ajete të zgjedhura)
 76. Mbinatyrshmëria e Kur’anit
 77. Çudirat e Kur’anit – Barazia
 78. Kura'ni Fisnik - përkthimet e domethënieve në gjuhën shqipe
 79. Kurani Fisnik në 10 DVD me përkthim të plotë shqip
 80. Koha, begati apo ndëshkim
 81. Fitorja e sigurt është përkrahja e Allahut
 82. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 40 – 43
 83. Zhvillimi i embrionit njerëzor
 84. Themeli bazor në Kur`an
 85. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 35 – 39
 86. Surja El-Kehf në gjuhën arabe, por me shkronja latine
 87. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 30 – 34
 88. Rruga per ne kulm
 89. Kurani dhe zhvillimi i embrionit njerëzor!
 90. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 28 – 29
 91. Llojet e zemrave në Kuran
 92. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 26 -27
 93. Pederastia është mëkati më i shëmtuar
 94. Kur'ani i Madhërueshëm
 95. Proporcioni i shiut
 96. Gjërat e mira janë hallall, ndërsa të këqijat haram
 97. Sureja 96 Al-'Alak (Mos te debatojm per fjalen Lexo)
 98. Heshtja ndaj mëkateve
 99. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 23 – 24
 100. 5 ajete kuranore per motrat dhe vllezire
 101. Vallë, a nuk doni ju që t’ju falë Allahu?
 102. “Ju keni fenë tuaj, e unë kam fenë time!”
 103. Zilia ndërmjet lavdërimit dhe qortimit
 104. Mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut
 105. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 21 – 22
 106. Porosi nga Krijuesi yt ! (ajete të zgjedhura)
 107. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 17 – 20
 108. Surja En Nur dhe roli i saj në ndërtimin e familjes muslimane
 109. Vdekja e mirë për njerëzit e mirë
 110. Tefsiri i sures El Bekare – Ajeti 16
 111. Thirrjet e të Gjithëmëshirshmit drejtuar besimtarëve
 112. Me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi
 113. Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij
 114. Nga misteret e zbuluara nga Kurani lidhur me me retë në qiell, thellësit e detërave dhe oqeaneve etj
 115. Kërkimi i udhëzimit me Kuran
 116. A mban njeriu fajin e tjetrit?
 117. Tefsiri i sures El Bekare – Ajetet 14 -15
 118. Teoria e rastësisë së krijimit dhe ndërgjegjja njerëzore
 119. Programi me Kur'anin
 120. Allahu i favorizoi disa prej jush mbi disa të tjerë në furnizim
 121. Konflikti dhe lidhja duale me njeriun dhe Zotin
 122. Komenti i pjesës “për atë që ka mundësi”
 123. Udhëzimi në Kuranin Fisnik
 124. Unë jam afër, u përgjigjem lutjeve të lutësit
 125. Tefsiri i sures El Bekare – Ajeti 13
 126. Mrekullia e Krijuesit - Milingonat flasin
 127. Shpëtojeni veten dhe familjen tuaj
 128. Vëllezërit e Jusufit dhe numri i yjeve
 129. Tefsiri i sures El Bekare - Ajetet 11 – 12
 130. Islami i mbron muslimanët nga morali i keq luftarak
 131. Ne nuk të kërkojmë ty furnizim
 132. Nga mrekullia numerike në Kuran
 133. Duan t’u bëjnë më mirë mërgimtarëve sesa vetes
 134. Kurani mahnit shkencën
 135. Si ishin raportet e selefit me Kuranin në Ramazan?
 136. Musai a.s. dhe Faraoni
 137. A jeni të kënaqur me jetën e kësaj bote, në vend të së amshueshmes?!
 138. Allahu krahason shembullin e dy njerëzve
 139. Çfarë thotë Kurani për diturinë?
 140. Juve feja juaj, mua e imja!
 141. Fillimi i shkencave të Kuranit në kohën e Profetit dhe sahabëve
 142. Bota e Engjujve/Melekeve
 143. Çfarë thotë Kurani për dëshmitarin?
 144. Mrekullia kur’anore përkitazi me pleqërinë e thellë dhe moshën e shtyrë
 145. Mësime nga Surja Jusuf
 146. Që njerëzit të veprojnë drejt
 147. Çfarë thotë Kurani për Ademin alejhi selam?
 148. Ajetet që flasin për risitë në fe.
 149. Disa mrekulli të Kur’anit
 150. Tefsiri i sures El Bekare - Ajetet 8 - 10
 151. Shpresa e rrejshme - armë e shejtanit
 152. Çfarë thotë Kurani për hipokritët
 153. Të shpëtuarit në Kuran
 154. Shkrimi i Kuranit në mënyrën më të përsosur
 155. Populli im e braktisi këtë Kuran
 156. Koment i Sures Kasas
 157. Kur do të arrijë ndihma e Allahut?!
 158. Çfarë thotë Kurani për të fshehtën (gajbin)?
 159. Kush i ndërtoi Piramidat e Egjiptit?
 160. Mrekullia e Kur’anit
 161. Virtytet e Kuranit
 162. Koment për ajetin e dritës
 163. Normat e bashkëveprimit mes gjinive
 164. T’i mbajnë gjynahet e veta… si dhe pjesën e gjynaheve të atyre që i çuan në humbje
 165. Tefsiri i sures El Bekare - Ajetet 6 - 7
 166. Ju këshillon që të merrni mësim
 167. Përshkrimi i Kuranit për veten
 168. Përmbledhje e të gjitha ajeteve të Kur´anit që fillojnë me: S'ka dyshim...
 169. Planeti Toke
 170. Ndëshkimi i bletës së dehur – dëshmi Kur’anore
 171. Mos u ligështoni dhe mos u pikëlloni!
 172. Ajete që flasin për xhenetin
 173. “Lexo! Zoti yt është bujari më i madh”
 174. El-Hadi (Udhëzuesi
 175. Keqbërësit në Kuran
 176. Nëntë shenja të qarta
 177. Komentimi i ajetit “Dhe rrini në shtëpitë tuaja” (El Ahzab, 33)
 178. Denimi i atyre qe tallen me Islamin
 179. Tefsiri i sures El Bekare
 180. A përmban Kur'ani kundërthënie?
 181. Informacionet e sakta historike në Kur'an
 182. # Profecitë e përmbushura Kur'anore
 183. A është Kur'ani Fjalë e Zotit?
 184. Me durim drejt parajsës
 185. Vertet All-llahu i Madheruar do te thote Diten e Kijametit
 186. S'ka detyrim në fe
 187. 75. Kijame
 188. A i urdhëroni njerëzit që të bëjnë të mira e veten po e harroni?
 189. Shtatë këshilla për përmirësimin e relacionit me Kur’anin
 190. Është krenari të jesh Hafëz
 191. Fitoreja dhe tre jo- të
 192. Komentimi i sures El Fatiha
 193. Sureja Gafir
 194. Kur'ani fisnik – margaritari i librave hyjnorë
 195. Një shembull nga Kur'ani për paranë dhe pasurinë
 196. Vlera e leximit të Kur'anit fisnik
 197. Riprodhimi njerëzor në Kur'an
 198. "Dhe kur detet të shpërthehen (ose të thahen)". (El-Infitar: 3).
 199. “Mua më shpërblen vetëm Allahu”
 200. Dhjetë Urdhërat në Kur’an
 201. Surja Fatiha dhe lumturia e njeriut...Shkoqitur nga el-Feuaid i Ibn el-Kajjim
 202. Fshehtësia e egzistencës
 203. Tefsiri i Selefëve lidhur me vulosjen e zemrave
 204. Islami,fe të cilën Allahu e ka zgjedhur për robërit e Vet
 205. Të varfërve (që nuk kanë fare pasuri)
 206. Fillimi i shkencave të Kuranit dhe evoluimi i tyre
 207. A nuk po mendoni ....
 208. Kërkimi i diturisë - rruga për në xhenet
 209. Qëllimi i krjimit
 210. Lekura eshte ajo qe ndjen dhembjen e jo i gjithe trupi
 211. Gjuha e Kuranit
 212. Rregullat e nunit sakin (të pavokalizuar) dhe tenvinit
 213. Rëndësia e mësimit të Kuranit
 214. Hyrje në shkencën e texhvidit
 215. Surja e sinqeritetit-Ihlas
 216. Kujdesu për kohën tënde
 217. Shiu dhe shkaqet e rënies së tij
 218. Shërimi me Kur`an !
 219. Shkallët e ndalesave
 220. Orbitat
 221. Porosia e Uthmanit drejtuar komisionit të kopjimit të Kuranit
 222. Disa aspekte të mrekullive të Kuranit
 223. Porosi kuranore
 224. Dita e dëshpërimit?
 225. Sprovat dhe kaptina KEHF
 226. Shkaqet e ndihmesës kundër armiqve
 227. Komenti i ajetit: ''Ai është që jua bëri juve tokën të përshtatshme''
 228. A i ka barazuar Kur'ani të gjitha fetë
 229. Rregulla të arta për hifz të Kuranit
 230. Sinqeriteti - El-Ihlas
 231. Betohem ne diten e kijametit
 232. Materia dhe atomi ne gjithesi
 233. Urtesia e shpalljes se Kur’anit pjese pjese
 234. Shkenca reale vërtetuese e fjalëve kuranore
 235. Disa lutje nga Kur'ani Kerim
 236. Iblisi është Xhin e jo Melek!
 237. Evliatë – të dashurit e Allahut xh.sh.
 238. Kurs per mesimin e kuranit
 239. Vlera e leximit të Kuranit
 240. Argumente nga Kur'ani
 241. Ligji i Kauzalitetit në Gjithësi
 242. Kurani dhe sjellja jone ndaj tij
 243. Vlera e Kuranit
 244. Komentim i Akidetul-Uesitije
 245. Komentimi i kaptinës El-Kafirun
 246. Kerkojme argumente...!
 247. Duke Drejtuar Rekordin: Mrekullia e Shkences Islame
 248. Shpjegim i ajeteve Furkan
 249. Komentim i sures el-Maun
 250. Komentim i sures el-Beled