Selam alejkum pata deshir mi qit te gjith kohet e namazi pas une per veti nuk kom mujt mi gjet kurkun e thash ti qes qe njerzit mi pas ma let mi mesu se une pre vete e kom pas veshir deri sa i kom koptu nosha per dikon eshte absurde po pernime per mu u kan pak e komplikume ..........edhe nese kom gabu najsen um tregoni se nashta hale se kom kuptu mir ........

Namazi i Sabahuta:Ka 4 rekate : 2 synet, 2 farz

Rekati i 1 Synet:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosame fale namazin e Sabahut u ktheva kah kibla per hire te All-llahut dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Synet:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Pastaj kendojme kete DUA:
“RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ADHABENNAR, RABBENAGFIR LI VE LIVALIDEJJE VE LIL MU MININE JEVME JEKUMUL HISAB”
Kthejme koken ne anen e djathte duke thene:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
Pastaj ne anen e majte:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
“ALL-LLAHUMME ENTESSELAM VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA DHEL XHELALI VEL IKRAM”
Rekate Farz te cilat falen ne te njeten menyr sikurse synete vetem se meshkujt kendojn IKAMETIN.

Namazi i Drekes: Ka 10 rekate: 4 synet, 4 farz, 2 synet .

Rekati i 1 Synet:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosame fale namazin e Drekes u ktheva kah kibla per hire te All-llahut dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Synet:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Rekati i 3 dhe i 4 i Synet: falet njeten gje sikurse ne reakatin e dyte dhe ne fund rrime ne uljen e fundit ku kendojm
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Pastaj kendojme kete DUA:
“RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ADHABENNAR, RABBENAGFIR LI VE LIVALIDEJJE VE LIL MU MININE JEVME JEKUMUL HISAB”
Kthejme koken ne anen e djathte duke thene:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
Pastaj ne anen e majte:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
“ALL-LLAHUMME ENTESSELAM VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA DHEL XHELALI VEL IKRAM”
Rekati i 1 Farz:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosame fale namazin e Drekes u ktheva kah kibla per hire te All-llahut dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Farz:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Rekati i 3 Farz:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 4 Farz:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Pastaj kendojme kete DUA:
“RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ADHABENNAR, RABBENAGFIR LI VE LIVALIDEJJE VE LIL MU MININE JEVME JEKUMUL HISAB”
Kthejme koken ne anen e djathte duke thene:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
Pastaj ne anen e majte:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
“ALL-LLAHUMME ENTESSELAM VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA DHEL XHELALI VEL IKRAM”
Dreka pas Farzit i ka edhe dy Rekate Synet te cilat falen sikurse syneti i sabahut plotesisht

Namazi i Iqindisë:Ka 8 rekate. 4 synet dhe 4 farz

Rekati i 1 Synet:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosame fale namazin e Iqindisë u ktheva kah kibla per hire te All-llahut dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Synet:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Rekati i 3 Synet: “SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Rekati i 4 Synet:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Pastaj kendojme kete DUA:
“RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ADHABENNAR, RABBENAGFIR LI VE LIVALIDEJJE VE LIL MU MININE JEVME JEKUMUL HISAB”
Kthejme koken ne anen e djathte duke thene:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
Pastaj ne anen e majte:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
“ALL-LLAHUMME ENTESSELAM VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA DHEL XHELALI VEL IKRAM”
Kurse Farzi eshte plotesish I njetje me ate te drakes.

Namazi i Akshamit:Ka 5 rekate: 3 farz dhe 2 synet

Rekati i 1 Farz:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosame fale namazin e Akshamit u ktheva kah kibla per hire te All-llahut dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Farz:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Rekati i 3 Farz:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Pastaj kendojme kete DUA:
“RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ADHABENNAR, RABBENAGFIR LI VE LIVALIDEJJE VE LIL MU MININE JEVME JEKUMUL HISAB”
Kthejme koken ne anen e djathte duke thene:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
Pastaj ne anen e majte:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
“ALL-LLAHUMME ENTESSELAM VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA DHEL XHELALI VEL IKRAM”
Rekati i 1 Synet:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosa me fale dy rekate e synet te namazit te akshamit u ktheva kah kibla per hir te All-llahut u ktheva kah kibla dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Synet:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Pastaj kendojme kete DUA:
“RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ADHABENNAR, RABBENAGFIR LI VE LIVALIDEJJE VE LIL MU MININE JEVME JEKUMUL HISAB”
Kthejme koken ne anen e djathte duke thene:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
Pastaj ne anen e majte:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
“ALL-LLAHUMME ENTESSELAM VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA DHEL XHELALI VEL IKRAM”

Namazi i Jacisë:Ka 13 rekate: 4 synet, 4 farz, 2 synet, 3 sakti vitër.

Rekati i 1 Synet:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosame fale namazin e Jacisë u ktheva kah kibla per hire te All-llahut dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Synet:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Rekati i 3 Synet: “SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Rekati i 4 Synet:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Pastaj kendojme kete DUA:
“RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ADHABENNAR, RABBENAGFIR LI VE LIVALIDEJJE VE LIL MU MININE JEVME JEKUMUL HISAB”
Kthejme koken ne anen e djathte duke thene:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
Pastaj ne anen e majte:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
“ALL-LLAHUMME ENTESSELAM VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA DHEL XHELALI VEL IKRAM”
Rekati i 1 Farz:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosame fale namazin e Jacisë u ktheva kah kibla per hire te All-llahut dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Farz:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Rekati i 3 Farz:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 4 Farz:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Pastaj kendojme kete DUA:
“RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ADHABENNAR, RABBENAGFIR LI VE LIVALIDEJJE VE LIL MU MININE JEVME JEKUMUL HISAB”
Kthejme koken ne anen e djathte duke thene:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
Pastaj ne anen e majte:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
“ALL-LLAHUMME ENTESSELAM VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA DHEL XHELALI VEL IKRAM”
Rekati i 1 Synet:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosame fale namazin e Jacisë u ktheva kah kibla per hire te All-llahut dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Synet:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Pastaj kendojm:SALAVATIN:
“ALL-LLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMMEDIN,VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA SAL-LEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
ALL-LLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME IN-NEKE HAMIDUN MEXHID”
Pastaj kendojme kete DUA:
“RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ADHABENNAR, RABBENAGFIR LI VE LIVALIDEJJE VE LIL MU MININE JEVME JEKUMUL HISAB”
Kthejme koken ne anen e djathte duke thene:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
Pastaj ne anen e majte:
“ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULL-LLAH”
“ALL-LLAHUMME ENTESSELAM VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA DHEL XHELALI VEL IKRAM”
Rekati i 1 Salati Vitri:
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM e vendosame fale namazin e Jacisë u ktheva kah kibla per hire te All-llahut dhe ngrisim Duarte dhe themi:”ALL-LLAHU EKBER”
“SUBHANEKE ALL-LLAHUMME, VE BIHAMDIKE, VE TEBARE-KESMUKE, VE TEALA XHEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE”
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“INNA EATAJNAKEL-KEVTHER, FE SAL-LI LI RABBIKE VEN-HAR, INNE SHANIEKE HUVEL EBTER”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi ne kembe.
Rekati i 2 Salati Vitri:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” ngritemi nga Sexhdja rrime ulur dhe themi:
“ET-TEHIJJATU LIL-LAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU, ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULL-LLAHI VE BEREKATUHU.ESSELAMU ALEJNA VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN.
“ESH-HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH VE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU”
Rekati i 3 Salati Vitri:
Ne kembe themi:“BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM”
“ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL-ALEMIN, ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM, MALIKE JEVMID-DIN, IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN.IHDIES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATAL-LEDHINE ENAMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM, VE LED-DAL-LIN” AMIN.
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD, ALL-LLAHUS-SAMED,LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFU-VEN EHAD”
Pastaj ngrisim duart sikurse ne tekbirin fillestar duke then ”ALL-LLAHU EKBER”dhe pasi t’i ulim duart lexojm duan e KUNUTIT
“ALL-LLAHUMME INNA NESTEINUKE, VE NESTAGFIRUKE, VE NESTEHDIKE, VE NU-MINU BIKE, VE NETUBU ILEJKE, VE NETE-VEKKELU ALEJKE, VE NUTHNI ALEJKEL-HAJRE KUL-LEHU, NESHKU-RUKE, VE LA NEKFURUKE, VE NAHLEU VE NETRUKU MEN JEFXHURUKE.
ALL-LLAHUMME IJJAKE NABUDU, VE LEKE NUSAL-LI VE NESX-HUDU. VE ILEJKE NESA VE NAHFIDU. NERXHU RAHMETEKE VE NAHSHA ADHABEKE. INNE ADHABEKE BIL-KUFFARI MULHIK.”
Përkulemi ne RUKU (duke thene):
”ALL-LLAHU EKBER”.”SUBHANE RAB-BIJEL ADHIM”(3here)
Ngritemi duke thene:”SEMIALL-LLAHU LIMEN-HAMIDEH”
Pastaj themi :”RABBENA VE LEKEL HAMD”
Bim ne SEXHDE-“ALL-LLAHU EKBER”
Rrime ulur dhe themi:”RABBIGFIR LI “
Duke thene:”ALL-LLAHU EKBER”bieme ne Sexhde dhe themi edhe tri here:
“SUBHANE RABBIJEL EALA” e pastaj duke thene:”ALL-LLAHU EKBER” rrime ulur dhe japim selam.
Ai qe nuk e din duan e Kunutit n even te saj mund te thote tri here ose edhe me teper “ALL-LLAHUM-MEGFIRLI”.