Jeni të regjistruar? Regjistrim

Keni harruar fjalëkalimin?

Keni harruar pseudonimin?

Rezultatet 1 deri 1 prej 1

Tema: Kushtetuta e parë e zbatuar në botë:Karta e Medines

 1. #1
  Grafika e Esselamu_Alejkum
  Esselamu_Alejkum nuk është i/e kyçur Anëtarë Aktiv
  Data e Anëtarësimit
  15-03-2006
  Postimet
  116
  All-llahu të shpërbleftë
  48
  Falënderuar 109 herë në 58 Postime
  Rep Fuqia
  273

  Kushtetuta e parë e zbatuar në botë:Karta e Medines

  Kushtetuta e parë e zbatuar në botë:
  Karta e Medines
  Në emër të Allahut, të Gjtihëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
  1. Kjo marrëveshje e Pejgamberit të Allahut, Muhammedit (s. a. v. s.) u drejtohet të
  migruarve, Kurejshëve, qytetarëve të Jethribit (Medines) që e kanë pranuar Islamin dhe të
  gjithë atyre njerëzve që janë në marrëveshje me grupet e përmendura më lart dhe marrin
  anën e tyre në kohë lufte.
  2. Të gjithë ata që bëjnë pjesë në këtë marrëveshje do të trajtohen si grup i ndarë prej të
  gjithë atyre që nuk janë pjesë e kësaj marrëveshjeje.
  3. Kurejshët e migruar, si edhe më parë, përbëjnë një grup më vehte, ata duhet të jenë
  përgjegjës për shpagimin e gjakut të kriminelëve të tyre dhe ata vetë duhet t’i lirojnë
  robërit e tyre pas pagimit të shpërblimit për lirim. I gjithë ky proces duhet të jetë në
  përputhje me parimet e besimit (Imanit) dhe drejtësisë.
  4. Benu Auf duhet të jenë përgjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet bashkarisht ta paguajnë
  shpagimin e gjakut në përputhje me nenin 3 dhe duhet të jenë vetë përgjegjës për lirimin e
  robërve të tyre pas pagimit të shpërblimit për lirim. I gjithë ky proces duhet të kryhet në
  përputhje me parimet e ndershmërisë dhe drejtësisë.
  5. Benu El-Haris duhet të jetë përgjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet bashkarisht ta
  paguajnë shpagimin e gjakut në përputhje me nenin 3 dhe ata duhet të jenë vetë përgjegjës
  për lirimin e robërve të tyre pas pagimit të shpërblimit për lirim. I gjithë ky proces duhet
  të kryhet në përputhje me parimet e ndershmërisë dhe drejtësisë.
  6. Benu Sa'ida duhet të jenë përgjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet bashkarisht ta paguajnë
  shpërblimin e gjakut në përputhje me nenin 3 dhe ata duhet të jenë vetë përgjegjës për
  lirimin e robërve të tyre pas pagimit të shpërblimit për lirim. I gjithë kky proces duhet të
  kryhet në përputhje me parimet e ndershmërisë dhe drejtësisë.
  7. Benu Xhusham duhet të jenë përgjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet bashkarisht ta
  paguajnë shpërblimin e gjakut në përputhje me nenin 3 dhe ata duhet të jenë vetë
  përgjegjës për lirimin e robërve të tyre pas pagimit të shpërblimit për lirim. I gjithë ky
  proces duhet të kryhet në përputhje me parimet e ndershmërisë dhe drejtësisë.
  8. Benu En-Nexhxhar duhet të jenë përgjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet bashkarisht ta
  paguajnë shpërblimin e gjakut në përputhje me nenin 3 dhe ata duhet të jenë vetë
  përgjegjës për lirimin e robërve të tyre pas pagimit të shpërblimit për lirim. I gjithë ky
  proces duhet të kryhet në përputhje me parimet e ndershmërisë dhe drejtësisë.
  9. Benu Amr duhet të jenë përgjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet bashkarisht ta paguajnë
  shpërblimin e gjakut në përputhje me nenin 3 dhe ata duhet të jenë vetë përgjegjës për
  lirimin e robërve të tyre pas pagimit të shpërblimit për lirim. I gjithë ky proces duhet të
  kryhet në përputhje me parimet e ndershmërisë dhe drejtësisë.
  10. Benu El-Wabijjat duhet të jenë përgjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet bashkarisht ta
  paguajnë shpërblimin e gjakut në përputhje me nenin 3 dhe ata duhet të jenë vetë
  përgjegjës për lirimin e robërve të tyre pas pagimit të shpërblimit për lirim. I gjithë ky
  proces duhet të kryhet në përputhje me parimet e ndershmërisë dhe drejtësisë.
  11. Benu El-Ews duhet të jenë përgjegjës për vetë fisin e tyre dhe duhet bashkarisht ta
  paguajnë shpërblimin e gjakut në përputhje me nenin 3 dhe ata duhet të jenë vetë
  përgjegjës për lirimin e robërve të tyre pas pagimit të shpërblimit për lirim. I gjithë ky
  proces duhet të kryhet në përputhje me parimet e ndershmërisë dhe drejtësisë.
  12. Nëse në radhët e muslimanëve një njeri i varfër është fajtor i ndonjë sulmi, për të cilin
  shpagimi i gjakut bëhet i detyrueshëm ose ai merret rob dhe nuk është i aftë vetë ta
  paguajë shpërblimin për lirim; duhet të jetë detyrë e muslimanëve të tjerë ta paguajnë në
  emër të tij shpagimin e gjakut ose shpërblimin për lirim dhe ta lirojnë atë, me qëllim që, në
  marrëdhëniet e ndërsjella të muslimanëve, të krijoheshin virtytet dhe dashamirësia.
  13. Asnjë musliman nuk duhet të armiqësohet me një rob të liruar prej një muslimani tjetër.
  14. Është detyrë e muslimanëve të kundërshtojnë hapur çdo person që shkakton dëme dhe
  trazira, shqetëson njerëzit ose me forcë do t'iu grabisë diçka dhe përdor dhunën. Të gjithë
  muslimanët duhet të mbeten të bashkuar njëri me tjetrin, në dënimin e një personi të tillë,
  madje edhe nëse ai është djali i ndonjërit prej tyre.
  15. Muslimani nuk ka të drejtë të vrasë një musliman tjetër në shkëmbim të një të pafeji (i cili
  është në gjendje lufte) ose të ndihmojë një person, i cili është në gjendje lufte me
  muslimanët.
  16. Premtimi i Allahut, përgjegjësia dhe përkrahja janë të njëjta për të gjithë. Kjo do të thotë
  se nëse një musliman i jep strehim ndonjërit, duhet të jetë detyrë e të gjithë muslimanëve
  ta nderojnë atë, edhe nëse muslimani që e ka siguruar të strehuarin mund të jetë prej
  shtrese të ulët. Të gjithë muslimanët janë të vëllazëruar ndërmjet vete, në krahasim me të
  tjerët.
  17. Është detyrë e të gjithë muslimanëve të ndihmojnë dhe t'u ofrojnë sjellje miqësore çifutëve,
  të cilët kanë hyrë në marrëveshje me ta. Asnjë shtrëngim i çfarëdo lloji qoftë nuk duhet
  ushtruar mbi ta dhe nuk duhen ndihmuar armiqtë e tyre kundër tyre.
  18. Armëpushimi i të gjithë muslimanëve duhet të jetë i njëkohshëm: Kur ka luftë në rrugë të
  Allahut, asnjë prej muslimanëve s'duhet të mënjanohet prej muslimanëve të tjerë, apo të
  hyjë në traktat paqe me armikun, veçse nëse traktati është i njëkohshëm dhe i njëjtë për të
  gjithë muslimanët.
  19. Të gjitha grupeve, të cilat marrin pjesë në luftë bashkë me ne, do t’u jepet mundësia për të
  pushuar me radhë.
  20. Nëse një musliman bie dëshmor në rrugë të Allahut, furnizimi i jetës së atyre që varen prej
  tij duhet të jetë përgjegjësi e të gjithë muslimanëve.
  21. Pa asnjë dyshim të gjithë muslimanët e devotshëm që i frikësohen Zotit janë në rrugë të
  drejtë dhe janë pasues së rrugës më të mirë të jetës.
  22. Asnjë jomusliman që është palë e kësaj marrëveshjeje, nuk duhet të sigurojë strehim të
  jetës dhe të pronës së ndonjë Kurejshi e as duhet të ndihmojë ndonjë jomusliman kundër
  një muslimani.
  23. Nëse dikush vret një musliman dhe për këtë ka fakte kundër tij, vrasësi duhet të
  ndëshkohet. Por nëse farefisi i afërm është pajtuar të pranojë shpagimin e gjakut, vrasësi
  duhet të lihet i lirë. Duhet të jetë obligim i të gjithë muslimanëve ta respektojnë këtë
  vendim pa asnjë përjashtim. Asgjë tjetër përveç asaj që paracaktojnë urdhërat nuk duhet të
  pranohet.
  24. Për një musliman i cili pas pranimit të marrëveshjes, ka rënë dakord që ta respektojë atë,
  dhe ai beson në Allah dhe në Ditën e Gjykimit, atij nuk i lejohet të sajojë asnjë veprim apo
  zakon të ri e as do të ishte e pranushme që ai të ketë marrëdhënie tregtare me një person
  që nuk e respekton këtë marrëveshje. Mallkimi dhe zemërimi i Zotit do të bierë në ditën e
  Gjykimit mbi cilindo që shkel këtë marrëveshje dhe në këtë drejtim asnjë shfajësim dhe
  asnjë kërkesë për falje nuk do të pranohet prej tij.
  25. Kur të lindin mosmarrëveshje të dyanshme rreth ndonjë pike të kësaj marrëveshjeje,
  çështja do të drejtohet për vendim Allahut dhe Muhammedit (s. a. v. s.).
  26. Pas traktatit, çifutët do të jenë të obliguar t'iu dorëzojnë muslimanëve ndihmë financiare,
  kur ata janë në luftë me armikun.
  27. Çifutët e fisit Benu Auf, që janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë përkrahës të
  muslimanëve, duhet të përmbahen me vendosmëri fesë së tyre dhe muslimanët së tyres.
  Përveç çështjeve fetare, muslimanët dhe çiftutët duhet të konsiderohen se i përkasin një
  grupi të vetëm. Nëse ndonjë prej tyre kryen shkelje brutale, ose thyen betimin, ose është
  fajtor për ndonjë krim, ai meriton të ndëshkohet për krimin e tij.
  28. Çifutët e Benu En-Nexhxhar, që janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë përkrahës të
  muslimanëve, duhet t'i përmbahen me vendosmëri fesë së tyre dhe muslimanët së tyres.
  Përveç çështjeve fetare, muslimanët dhe çifutët duhet të konsiderohen se i përkasin një
  grupi të vetëm. Nëse ndonjë prej tyre kryen shkelje brutale, ose thyen betimin, ose është
  fajtor për ndonjë krim, ai meriton të ndëshkohet për krimin e tij.
  29. Çifutët e fisit Benu El-Haris, që janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë përkrahës të
  muslimanëve, duhet t’i përmbahen me vendosëmëri fesë së tyre dhe muslimanët së tyres.
  Përveç çështjeve fetare muslimanët dhe çifutët duhet të konsiderohen se i përkasin një
  grupi të vetëm. Nëse ndonjë prej këtyre kryen shkelje brutale ose thyen betimin, ose është
  fajtor për ndonjë krim, ai meriton të ndëshkohet për krimin e tij.
  30. Çifutët e fisit Benu Sa'id, që janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë përkrahës të
  muslimanëve, duhet t’i përmbahen me vendosëmëri fesë së tyre dhe muslimanët së tyres.
  Përveç çështjeve fetare muslimanët dhe çifutët duhet të konsiderohen se i përkasin një
  grupi të vetëm. Nëse ndonjë prej këtyre kryen shkelje brutale ose thyen betimin, ose është
  fajtor për ndonjë krim, ai meriton të ndëshkohet për krimin e tij.
  31. Çifutët e fisit Benu Hashim, që janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë përkrahës të
  muslimanëve, duhet t’i përmbahen me vendosëmëri fesë së tyre dhe muslimanët së tyres.
  Përveç çështjeve fetare muslimanët dhe çifutët duhet të konsiderohen se i përkasin një
  grupi të vetëm. Nëse ndonjë prej këtyre kryen shkelje brutale ose thyen betimin, ose është
  fajtor për ndonjë krim, ai meriton të ndëshkohet për krimin e tij.
  32. Çifutët e fisit Benu El-Avs, që janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë përkrahës të
  muslimanëve, duhet t’i përmbahen me vendosmëri fesë së tyre dhe muslimanët së tyres.
  Përveç çështjeve fetare muslimanët dhe çifutët duhet të konsiderohen se i përkasin një
  grupi të vetëm. Nëse ndonjë prej këtyre kryen shkelje brutale ose thyen betimin, ose është
  fajtor për ndonjë krim, ai meriton të ndëshkohet për krimin e tij.
  33. Çifutët e fisit Benu Sa'laba, që janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë përkrahës të
  muslimanëve, duhet t’i përmbahen me vendosëmëri fesë së tyre dhe muslimanët së tyres.
  Përveç çështjeve fetare muslimanët dhe çifutët duhet të konsiderohen se i përkasin një
  grupi të vetëm. Nëse ndonjë prej këtyre kryen shkelje brutale ose thyen betimin, ose është
  fajtor për ndonjë krim, ai meriton të ndëshkohet për krimin e tij.
  34. Çifutët e fisit Benu Xhafna, që janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë përkrahës të
  muslimanëve, duhet t’i përmbahen me vendosëmëri fesë së tyre dhe muslimanët së tyres.
  Përveç çështjeve fetare muslimanët dhe çifutët duhet të konsiderohen se i përkasin një
  grupi të vetëm. Nëse ndonjë prej këtyre kryen shkelje brutale ose thyen betimin, ose është
  fajtor për ndonjë krim, ai meriton të ndëshkohet për krimin e tij.
  35. Çifutët e fisit Benu El-Shataiba, që janë palë e kësaj marrëveshjeje dhe janë përkrahës të
  muslimanëve, duhet të përmbahen me vendosëmëri fesë së tyre dhe muslimanët së tyres.
  Përveç çështjeve fetare muslimanët dhe çifutët duhet të konsiderohen se i përkasin një
  grupi të vetëm. Nëse ndonjë prej këtyre kryen shkelje brutale ose thyen betimin, ose është
  fajtor për ndonjë krim, ai meriton të ndëshkohet për krimin e tij.
  36. Degët e varura prej fiseve të përmendura më lart do të kenë të drejta të njëjta me ato që
  gëzojnë degët bazë.
  37. Asnjë prej hartuesve të traktatit nuk mund të marrë ndonjë aksion ushtarak pa lejen e
  Muhammedit (s. a. v. s.).
  38. Asnjë pengesë nuk duhet të shkaktohet në kompensimin apo shpagimin e ndonjë plage apo
  goditje. Kushdo që bën shkeljen e betimit meriton të ndëshkohet për këtë dhe cilido që i
  përmbahet me shumë vendosmëri këtij traktati, Allahu do ta ndihmojë atë.
  39. Nëse një bashkësi e tretë zhvillon luftë kundër muslimanëve dhe çifutëve, pjesëmarrës në
  traktat, ata do të duhet të luftojnë bashkarisht. Ata duhet ta ndihmojnë njëri-tjetrin
  reciprokisht dhe ndërmjet tyre duhet të ekzistojë dashamirësia dhe besueshmëria e
  ndërsjellë. ��ifutët duhet t’i përballojnë shpenzimet e tyre të luftës dhe muslimanët
  shpenzimet e tyre.
  40. Është detyrë e palëve të kësaj marrëveshjeje të sillen me njëri-tjetrin sinqerisht dhe t'ia
  dëshirojnë të mirën njëri-tjetrit. Asnjëri nuk duhet ta bëjë tjetrin objekt shtypjeje dhe
  padrejtësie dhe i shtypuri duhet të ndihmohet.
  41. Çifutët duhet t’i ndajnë shpenzimet së bashku me muslimanët për aq kohë sa ata luftojnë
  bashkarisht.
  42. Rafshina e Jethribit, e cila rrethohet prej kodrave do të jetë haram (strehim) për palët
  pjesëmarrëse të traktatit.
  43. I njëjti trajtim duhet të bëhet edhe ndaj një refugjati, që konsiderohet personi të cilit i është
  dhënë e drejta e strehimit, ai nuk duhet të dëmtohet. I strehuari duhet ta respektojë këtë
  marrëveshje dhe ai nuk duhet të lejohet ta thyejë premtimin.
  44. Askush nuk duhet të strehojë një refugjat pa lejen e njerëzve të këtij vendi.
  45. Nëse ka ndonjë moskuptim apo mosmarrëveshje të mendimeve midis palëve pjesëmarrëse
  të traktatit, e cila mund të çojë në prishjen e paqes, çështja duhet t’i drejtohet për zgjidhje
  Allahut dhe Muhammedit, të Dërguarit të Allahut (s. a. v. s.). Allahu do të jetë me atë, i cili
  më së shumti i përmbahet traktatit.
  46. Askush nuk duhet të garantojë mbrojtje për Kurejshët e Mekes apo për ndonjë nga
  përkrahësit e tyre.
  47. Nëse Jethribi (Medina) do të pushtohet, muslimanët dhe çifutët bashkarisht duhet t'iu
  kundërvihen me një mbrojtje të bashkuar.
  48. Nëse muslimanët bëjnë traktat paqeje me ndokënd, çifutët duhet ta respektojnë atë. Edhe
  nëse çifutët bëjnë paqe me ndokënd, muslimanët janë të obliguar të ofrojnë bashkëpunim të
  ngjashëm me çifutët. Por në rast të një lufte fetare të njërës palë, nuk do të jetë përgjegjësi
  e palës tjetër të bashkëveprojë në të.
  49. Në rast të pushtimit të Medines, secila palë duhet të mbrojë pjesën që është përpara saj.
  50. Përkrahësit e fisit Evs do të kenë të drejta të njëjta ashtu sikurse gëzojnë edhe palët
  pjesëmarrëse të këtij traktati me kusht që ata të dëshmojnë besnikërinë e tyre. Allahu është
  Mbrojtësi dhe Përkrahësi i atij, që i përmbahet me vendosmëri më së shumti këtij traktati.
  51. Nëse ndonjëri prej palëve pjesëmarrëse të këtij traktati, duhet të dalë jashtë Medines për
  shkak të kërkesave urgjente të luftës, ai duhet të gëzojë të drejtën e mbrojtjes dhe
  përkrahjes. Gjithashtu edhe cilido që qëndron në Medine gëzon të drejtën e
  paprekshmërisë . As nuk duhet të dhunohet ndokush e as nuk duhet të lejohet që ai ta
  shkeli premtimin. Allahu dhe i Dërguari i Tij (s. a. v. s.) do të jenë mbrojtësit e cilitdo, që
  do ta respektojë me gjithë zemër këtë marrëveshje dhe do t'i bindet asaj[1].
  Burimi: Sulltan Ahmed Kureshi, Letrat e Muhammedit a.s., Logos-A, Shkup, 2004, fq. 63-74.
  Përktheu nga anglishtja: M. Sinani
  Lindni për të jetuar ndërtoni për të shkatërruar nxitoni pas të kaluarës e harroni të përhershmën. ( Ebu Dher El Gifari r.a )

 2. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


Tema të Ngjashme

 1. Kush eshte Pejgamberi dhe njeriu i pare ne bote?
  By sotllari in forum Pyetje-Përgjigje
  Përgjigjet: 3
  Postimi i Fundit: 29-01-2010, 12:36
 2. Vajzat me shami: Të respektohet Kushtetuta
  By Muhlis in forum Lajme nga Bota Islame
  Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 26-04-2009, 10:52
 3. Myslimanët protestojnë: Jo karta identiteti pa shami
  By En Nisa in forum Lajme nga Bota Islame
  Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 23-01-2009, 11:04
 4. Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 22-10-2008, 00:13
 5. Kur´ani është kushtetuta jonë
  By Kuran dhe Sunnet 2 in forum Kur´an dhe Tefsir
  Përgjigjet: 1
  Postimi i Fundit: 05-10-2007, 12:56

Bookmarks

Autorizimet e Postimit

 • Ju nuk mund të postoni tema të reja
 • Ju nuk mund të postoni përgjigje
 • Ju nuk mund të postoni shtojca
 • Ju nuk mund të editoni postimet tuaja
 •